ATRACO 500SC

Nhóm Hoạt Chất

Atrazine 500g/l

Đối Tượng Phòng Trừ

Ngô: cỏ.

Cơ chế tác động

Nội hấp qua lá và rễ

Liều lượng sử dụng

2.5 l/ha, pha 60 – 70ml/16lít nước, phun 400 lít nước/ha, phun thuốc ngay sau khi gieo hạt 1 ngày. Khi phun đất ruộng phải đủ ẩm,

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top