AMESIP 80WP

Nhóm Hoạt Chất

Ametryn 80%w/w

Đối Tượng Phòng Trừ

Mía/ Ngô: cỏ.

Cơ chế tác động

Thuốc có tác động nội hấp qua lá và rễ

Liều lượng sử dụng

2- 5 kg/ha, pha 100gr cho 10 lít nước, phun 400-600 lít nước/ha, phun sớm ngay sau khi cỏ mọc. Trên mía phun trước khi mía mọc được 2-3 lá. Tránh phun trực tiếp vào lá cây trồng. Khi phun đất ruộng phải đủ ẩm,

Nhóm GHS

Cấp 5

Công bố hợp quy

Loại thuốc:
Scroll to Top